Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych”

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia  22.05.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 11.00

 Otwarcie ofert w dniu  22.05.2020 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Umowa

Odpowiedz na pytania SIWZ


Branża drogowa: 01 plan orientacyjny PB

01 plan orientacyjny_okulickiego-01 orientacja SOR A4

02 plan sytuacyjny_okulickiego_SOR-02 A3

02 plan sytuacyjny_okulickiego-021 pbw A3

02 plan sytuacyjny_okulickiego-021 pztA3

02 ZUDP plan sytuacyjny_okulickiego-021 A3 zudp

03 przekroje normalne_okulickiego-031 A3

03 przekroje normalne_okulickiego-032 A3

04 profil podluzny_okulickiego-4 A3

06 plan sytuacyjny_okulickiego-06 plansza tyczenia

ACAD-05 przekroje poprzeczne-5 1A3

ACAD-05 przekroje poprzeczne-5 2 A3

Okulickiego parking przedmiar

OT_PBW_drogi_okulickiego

OT_PZT_drogi_okulickiego

OT_SOR_SM_Chemik


Branża sanitarna:

Projekt: IS opis techniczny

S1

S2

Przedmiar: PARKING – P

STWiOR: STWIOR IS kd


Geologia: Karta symboli i znakow labos

Mapa dokumentacyjna

Odwierty

Opinia Geotechniczna