Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
  Stefana Roweckiego 42
  72-009 Police
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@police.pl, 91 424 40 80.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz ustawie o własności lokali oraz innych obowiązujących przepisach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i innym podmiotom w związku z wykonywaniem zadań realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Chemik”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ustawowo wymagany okres utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, dokonane na podstawie uzyskanej zgody, a przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości wypełnienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Chemik” obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.