Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

   ogłasza

    przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach S.M. CHEMIK”.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/ do dnia 08.07.2021 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi.

Oferty należy składać do dnia  09.07.2021 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 15:00.

Otwarcie ofert w dniu  12.07.2021 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ-instalacja-elektryczna-2021

ZAŁ. nr 1 – formularz oferty

ZAŁ. nr 2 – Ośw do SIWZ inst.elektr.

ZAŁ. nr 3 – projekt umowy na pom.inst.elektr.

ZAŁ. nr 4 – projekt UMOWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOB. (POWIERZENIA)

ZAŁ. nr 5 – wykaz adresów