Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080

o g ł a s z a

p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a:

Modernizacja wewnętrznych instalacji poziomych (z.w., c.w.u i cyrkulacji) w budynku przy ul. Zamenhofa 44-46 i ul. Zamenhofa 48-50 w Policach”.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/ do dnia 30.08.2021 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi.

Oferty należy składać do dnia 31.08.2021 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 15.00

Otwarcie ofert w dniu 01.09.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.
2021-08-11-SIWZ-Modernizacja-instalacji-poziomej-Zamenhofa-44-46-i-48-50Pobierz
2021-08-11-Zalacznik-nr-1-formularz-ofertyPobierz
2021-08-11-Zalacznik-nr-2-oswiadczeniePobierz
2021-08-11-Zalacznik-nr-3-wzor-umowyPobierz
2021-08-11-Zalacznik-nr-4-projekt-UMOWA-PRZETWARZANIA-DANYCH-OSOB.-POWIERZENIAPobierz
2021-08-11-Zalacznik-nr-5-klauzula-informacyjnaPobierz
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.