Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 18 A-D w Policach”.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia  30.09.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 14:30.

Otwarcie ofert w dniu  01.10.2020 r. o godz. 900 w siedzibie

Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie

SIWZ

UMOWA

Przedmiar

Projekt wymiany instalacji elektrycznej 1

Projekt wymiany instalacji elektrycznej 2