Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „REMONT CHODNIKÓW 2020” została wybrana firma:

„Madej” Radosław Madej ul. Parkowa 44/10 Szczecin

Chodniki wyniki


Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwości uczestniczenia podczas otwierania ofert. Za utrudnienia przepraszamy. Poinformujemy Państwa telefonicznie o wynikach przetargu.

Chodniki otwarcie ofert


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„REMONT CHODNIKÓW 2020”

 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia  30.04.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 11.00

Otwarcie ofert w dniu  30.04.2020 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

ZAŁ. 1 formularz oferty

ZAŁ. 2 oświadczenie

ZAŁ. 3 umowa

MAPY