Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokal użytkowy położony w Policach:

ul. Przyjaźni 29/31

Powierzchnia lokalu: 64,00 m2

stawka czynszu – propozycja oferenta

Ocena Charakterystyki energetycznej budynku

Wskaźnik charakterystyki energetycznej:

  1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 191,20 kWh/(m2*rok)
  2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK = 245,80 kWh/(m2*rok)
  3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP =340,50 kWh/(m2*rok)
  4. Jednostka wielkości emisji CO2: ECO2 = 0,100 t CO2/(m2*rok)
  5. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE = 0,0%

Spółdzielnia zastrzega, że planuje wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu. Prace z tym związane zostaną wykonane w roku 2024 r. na koszt wynajmującego. Najemca będzie zobowiązany udostępnić lokal na okres konieczny do przeprowadzenia koniecznych prac, w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, które obciążać będą Najemcę.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Warunkiem przyjęcia oferty jest akceptacja warunków umowy.

Oferta powinna zawierać:

– proponowaną stawkę w zł/m2 netto,

– oświadczenie, że  znany jest stan techniczny lokalu oraz, że oferent jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności,

– oświadczenie akceptacji warunków umowy (formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8 lub do pobrania na stronie internetowej),

– aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Lokal użytkowy można oglądać po uzgodnieniu terminu z działem członkowsko-organizacyjnym tel. 91 42 44 536/35.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia bezprzetargowego bez podania przyczyny.