Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza trzeci przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach: 

ul. Przyjaźni 11

Powierzchnia lokalu: 55,40 m2

Wywoławcza stawka czynszu – 22,73  zł/m2 netto + należny podatek VAT 23 %

Wadium: 500,00 zł. 

Ocena Charakterystyki energetycznej budynku

Wskaźnik charakterystyki energetycznej:

  1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 41,48 kWh/(m2*rok)
  2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK = 180,00  kWh/(m2*rok)
  3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP =358,70 kWh/(m2*rok)
  4. Jednostka wielkości emisji CO2: ECO2 = 0,15 t CO2/(m2*rok)
  5. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE = 0,0%

Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8 lub do pobrania na stronie internetowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków umowy. Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, które obciążać będą Najemcę.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 07.03.2024 r. do godz. 15°°.                                                                                 

Oferta powinna zawierać:

– proponowaną stawkę w zł/m2 netto,

– oświadczenie, że  znany jest stan techniczny lokalu oraz, że oferent jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności,

– aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,

– potwierdzenie wpłaty wadium (wpłaty wadium  należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PEKAO SA I O/POLICE NR 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241 z dopiskiem wadium przetarg ul. Przyjaźni 11  w Policach(za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni).

Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto przez oferenta, bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Lokal użytkowy można oglądać po uzgodnieniu terminu z działem członkowsko organizacyjnym tel. 91 42 44 536/35.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

Klauzula informacyjna