Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 informuje, że posiada na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Policach przy ulicy:

ul. Stefana Roweckiego 4

Powierzchnia lokalu: 493,68 m2

stawka czynszu – propozycja oferenta

Ocena Charakterystyki energetycznej budynku

Wskaźnik charakterystyki energetycznej:

  1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 125,30 kWh/(m2*rok)
  2. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK = 204,70 kWh/(m2*rok)
  3. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP =349,50 kWh/(m2*rok)
  4. Jednostka wielkości emisji CO2:  ECO2 = 0,110 t CO2/(m2*rok)
  5. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE = 0,0%

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, które obciążać będą Najemcę.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Warunkiem przyjęcia oferty jest akceptacja warunków umowy.                                                                                

Oferta powinna zawierać:

– proponowaną stawkę w zł/m2 netto,

– oświadczenie, że  znany jest stan techniczny lokalu oraz, że oferent jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności,

– oświadczenie akceptacji warunków umowy (formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8 lub do pobrania na stronie internetowej),

– aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Lokal użytkowy można oglądać po uzgodnieniu terminu z działem członkowsko-organizacyjnym tel. (91) 42 44 536/35.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszenia bezprzetargowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

Klauzula informacyjna