ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na Prace Brukarskie 2023 w Policach.

Przedmiotem zamówienia są prace brukarskie na przedstawionych poniżej adresach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1.. ul. Wróblewskiego pomiędzy budynkami nr 5 i 7

2. ul. Wróblewskiego pomiędzy budynkami 14 i 16

3. ul. Okulickiego 42

4. ul. Przyjaźni / 26 Kwietnia

5. Kostkę brukowa pozostała po rozbiórce chodników należy ułożyć w miejscu placu na odpady gabarytowe przy ul. Okulickiego 42

6. Sprzątanie po wykonanych pracach. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm). Na Wykonawcy spoczywają obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wynikającymi z w/w ustaw.

Wymagamy przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500 000,00 zł

Ofertę cenową należy sporządzić na podstawie wizji lokalnej oraz po dokonaniu obmiarów z natury.

Termin wykonania do 20 grudnia 2024 roku, gwarancja 60 miesięcy.

Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z opisem „Prace Brukarskie 2023” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 24 listopada 2023 roku do godziny 15°° za pośrednictwem poczty bądź mailowo.

W przypadku mailowego złożenia oferty proszę o zaszyfrowanie wiadomości oraz przesłanie hasła do otwarcia pliku po godzinie 15°° 24 listopada 2023 roku. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu: Łukasz Treder telefon – 607 451 200, 91 42 44 541

Załączniki:

formularz oferty