Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK

ul. Roweckiego 42

72-009 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na świadczenie usługi pn. „Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach S.M. CHEMIK”.

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach,
ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem 0000023957, NIP: 851-10-01-105, Telefon: (91) 424 40 80, Fax: (91) 424 40 79

2. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomów kanalizacyjnych do pierwszej studzienki rewizyjnej) w budynkach przy Siedlecka 3a-3g, ul. Przyjaźni 11-21; 26 Kwietnia 11-13, Okulickiego 44-64 i Roweckiego 6-6d w Policach.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących jego pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania zlecenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia usług z należytą starannością, zachowując należyty porządek i czystość obiektu na którym będą prowadzone prace,

2) odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych prac,

3) gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami),

4) posiadania polisy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 300 000,00 zł,

5) posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego umożliwiającego wykonanie zamówienia,

6) wykonywania prac tylko w dni robocze, od poniedziałku do czwartku.

5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Patryk Ziętara, tel. 605 106 542, 91 42 44 543, email: pzietara@sm-chemik.pl.

6. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub e-mail: sekretariat@sm-chemik.pl w terminie do dnia 31.10.2023 r., do godziny 1430. W przypadku mailowego złożenia oferty proszę o zaszyfrowanie wiadomości oraz przesłanie hasła do otwarcia pliku po godzinie 1430 dnia 31.10.2023 r. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 4 ppkt. 4-5.

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin realizacji: do dnia 30.11.2023 r.

9. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

10. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna