Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK

ul. Roweckiego 42

72-009 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na świadczenie usługi pn. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie mieszkania nr 9 w budynku przy ul. Zamenhofa 46 w Policach”.

 1.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie pod numerem 0000023957, NIP: 851-10-01-105, Telefon: (91) 424 40 80, Fax: (91) 424 40 79

2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pionu kanalizacji sanitarnej i zimnej wody w budynku przy ul. Zamenhofa 46 w Policach.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących jego pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania zlecenia.

5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w kwestiach formalnych jest Tomasz Cindziras, tel. 605 402 803, 91 42 44 543, mail: techniczny3@sm-chemik.pl.

6. Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach z opisem „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie mieszkania nr 9 w budynku przy ul. Zamenhofa 46 w Policach” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 2 lutego 2022 roku do godziny 15°° za pośrednictwem poczty bądź mailowo. W przypadku mailowego złożenia oferty proszę o zaszyfrowanie wiadomości oraz przesłanie hasła do otwarcia pliku po godzinie 15°° 2 lutego 2022 roku.

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

8. Termin realizacji: 28.02.2022 r.

9. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania zlecenia.

10. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.

11. Załączniki:

ZAŁ. 1 formularz oferty