W związku z planowaną modernizacją instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 6 A-D i Wróblewskiego 8 A-D w Policach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK w Policach zwraca się z prośba o składanie ofert na obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej związanymi z realizacją zadania w/w zadania.

Realizacja robót w powyższej branży obejmuje:

 W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Zleceniobiorca podejmuje się:

 

Dokumentacja projektowa do w/w zadania znajduje się na stronie internetowej https://sm-chemik.pl/ w zakładce INWESTOR → PRZETARGI (Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 6 A-D i Wróblewskiego 8 A-D w Policach)

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NADZÓR INWESTORSKI – ROBOTY ELEKTRYCZNE” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 10 Maja 2021 r. do godziny 15:00 lub w zaszyfrowanej wiadomości e-mail na skrzynkę sekretariat@sm-chemik.pl.
W przypadku złożenia oferty w zaszyfrowanej wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość elektroniczną z hasłem po godzinie 15:00 10 maja 2021 r.