Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na wymianę pojedynczych, uszkodzonych lastrykowych stopnic schodowych na nowe (120 szt.).

  1. Zakres prac obejmuje:

– dostarczenie i wymianę uszkodzonych lastrykowych stopnic schodowych na nowe, materiał stopnic: szczotkowany granit, kolorystycznie zbliżony do podłoża, o rozmiarach istniejących stopnic. Oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego okazać próbkę materiału,

– obróbkę stopnicy wraz z ewentualnym uzupełnieniem i pomalowaniem uszkodzonych cokołów ściany

–  zapewnienie pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu objętego remontem,

  1. Wykonawca zobowiązany jest:

–   przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego,

–  skalkulować cenę ryczałtową. Cena ryczałtowa oferty jest ceną niezmienną, którą należy opracować na podstawie wizji lokalnej w terenie, wykonanych pomiarów oraz analizy własnej,

– sprzątanie po wykonanych pracach – Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm). Na Wykonawcy spoczywają obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wynikającymi z w/w ustaw.

Przed przystąpieniem do prac należy wcześniej powiadomić lokatorów o terminie rozpoczęcia prac poprzez zawieszenie ogłoszeń.

Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia prac zachować należyty porządek i czystość.

  1. Rozliczenie robót :

odbywać się będzie w oparciu o zlecenia jednostkowe w ciągu całego 2024r.

  1. Adres wykonania prac:

Budynki znajdujące się w zasobach SM Chemik w Policach.

Oczekiwany termin zakończenia prac: 20.12.2024r.

Okres gwarancji minimum 36 miesięcy

Oferta winna zawierać:

Upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Beata Stangret,  tel. 91 42-44-540 ( lub -542 )

Oferty należy składać do 04.03.2024r do godz. 14°° w sekretariacie Spółdzielni
w zamkniętych kopertach oznaczonych „Wymiana stopni schodowych 2024 ”.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.