Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na remont 9 boksów wejściowych do klatek schodowych w Policach .

  1. Zakres prac obejmuje:

– zabezpieczenie drzwi i podłoża przed zabrudzeniem,

ściany i sufit wewnętrzny boksu – zszywanie pęknięć ścian poprzez rozmieszczenie co 50 cm. prętów spiralnych ze stali nierdzewnej przy zastosowaniu zaprawy murarskiej bezskurczowej o minimalnej wytrzymałości 5 MPa, (w miejscu pękniętej ściany wykonać bruzdy na głębokość około 40 mm ), zeskrobanie łuszczącej farby, gruntowanie, zatopienie siatki z włókna szklanego, nałożenie tynku o strukturze baranek,  malowanie ścian i sufitów białą farba emulsyjną oraz olejną lamperii– kolor „kość słoniowa” – producent „Jedynka” oraz stalowy połysk” – producent „Śnieżka”

Farby używane wewnątrz boksu powinny posiadać atest higieniczny do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

– sprzątanie po wykonanych pracach – Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm). Na Wykonawcy spoczywają obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami wynikającymi z w/w ustaw.

Sposób wykonania przedmiotowych robót określa Wykonawca z zastrzeżeniem, że wykonywane roboty nie mogą być uciążliwe dla mieszkańców.

Przed przystąpieniem do prac należy wcześniej powiadomić lokatorów o terminie rozpoczęcia prac poprzez zawieszenie ogłoszeń.

Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia prac zachować należyty porządek i czystość, a po każdym zakończeniu prac związanych z malowaniem umieścić w widocznym miejscu informację „Świeżo malowane”.

  1. Adres wykonania prac:

ul. Roweckiego 53-59, 63, 44-46, 50-52. Boksy ul. Roweckiego 48 i 61 wykonane w 2023r. Wskazana wizja lokalna na miejscu.

Oczekiwany termin zakończenia  prac: 28.06.2024r.

Okres gwarancji minimum 3 lata.

Oferta winna zawierać:

Upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Beata Stangret,  tel. 91 42-44-540 ( lub -542 )

Oferty należy składać do 04.03.2024r do godz. 14°° w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach oznaczonych „Remont boksów 2024 ”.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.