Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

   o g ł a s z a

   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y  n a:

 „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu, kabli zasilających oraz wymianą oświetlenia piwnic w budynku przy ul. Wróblewskiego 6 A-D i Wróblewskiego 8 A-D w Policach”.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/.

Oferty należy składać do dnia  7.05.2021 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert w dniu  10.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach – https://sm-chemik.pl/ zakładka przetargi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

Projekt Wróblewskiego 6 a-b

Projekt Wróblewskiego 6 c-d

Projekt Wróblewskiego 8 a-b

Projekt Wróblewskiego 8 c-d

Przedmiar Wróblewskiego 6 a-d

Przedmiar Wróblewskiego 8 a-d

SIWZ

Formularz oferty zał nr 1

Oświadczenie zał nr 2

Umowa Załacznik nr 3

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna