Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na remont 4 klatek schodowych przy ul. Wróblewskiego 8 a-d w Policach .

  1. Zakres prac obejmuje:

Sposób wykonania przedmiotowych robót określa Wykonawca z zastrzeżeniem, że wykonywane roboty nie mogą być uciążliwe dla mieszkańców.

Przed przystąpieniem do prac należy wcześniej powiadomić lokatorów o terminie rozpoczęcia prac poprzez zawieszenie ogłoszeń.

Wykonawca zobowiązany jest podczas prowadzenia prac zachować należyty porządek i czystość, a po każdym zakończeniu prac związanych z malowaniem umieścić w widocznym miejscu informację „Świeżo malowane”.

Zamawiający wymaga, aby oferent wykonał zamówienie przy użyciu:

– farby emulsyjnej – kolor biały

– farby olejnej – kolor „kość słoniowa” – producent „Jedynka”

– farby olejnej – kolor „stalowy połysk” – producent „Śnieżka”

Farby powinny posiadać atest higieniczny do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

Oczekiwany termin zakończenia  prac: 06.09.2024r.

Okres gwarancji minimum 3 lata.

 

Oferta winna zawierać:

Upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Beata Stangret,  tel. 91 42-44-540 ( lub -542 )

Oferty należy składać do 04.03.2024r do godz. 14°° w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach oznaczonych „Malowanie klatek schodowych 2024 ”.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.