Z A P R O S Z E N I E
do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału
w postępowaniu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie wymiany pokrycia dachu komory śmieciowej wraz z czyszczeniem elementów śmietnika z sadzy oraz malowania całej ściany szczytowej i dodatkowo wykonaniem logo Spółdzielni przy ul. Okulickiego 64.

Zakres prac zgodny z przedmiarem od ubezpieczyciela w załączniku
Ofertę należy przygotować w oparciu o w/wym. zakres oraz obmiary i materiały własne.

Oferta winna zawierać:
– cenę ogółem brutto ,
– termin zakończenia prac: 10.10.2019 r.
– gwarancja:. 24 miesiące

Upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Łukasz Treder tel. 91 42 44 541.
Oferty należy składać do 15.07.2019 r. do godz. 13°° w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach oznaczonych „Remont śmietnika, malowanie ściany szczytowej ul. Okulickiego 64”.
Oferty zostaną otwarte w dniu 16.07.2019 r. o godz. 13³° w pok. nr 11 w siedzibie Spółdzielni.

 

Zaproszenie + Przedmiar