Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „ Remont polegający na malowaniu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych  w zasobach SM „Chemik” w Policach” została wybrana firma:

KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police

Wynik przetargu malowanie klatek


Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwości uczestniczenia podczas otwierania ofert. Za utrudnienia przepraszamy. Poinformujemy Państwa telefonicznie o wynikach przetargu.

Malowanie klatek otwarcie ofert


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

 ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„ Remont polegający na malowaniu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych  w zasobach SM „Chemik” w Policach”

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej

SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia  27.05.2020 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert w dniu  28.05.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn

SIWZ KLATKI

Zał. nr 1 formularz oferty malowanie

Zał. nr 2 oświadczenie malowanie

Zał. nr 3 umowa malowanie