Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą:

Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych, wymiana wpustów deszczowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy:

– ul. Roweckiego 51 / 26 Kwietnia 8-12

– ul. Roweckiego 10-10c

– ul. Zamenhofa 14-16

– ul. Bankowa 4-4c”

została wybrana firma

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IRFAR” Sebastian Faryniarz z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Żurawiej 20,

Termin wykonania: 15 lipca 2020

Gwarancja: 84 miesiące


Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwości uczestniczenia podczas otwierania ofert. Za utrudnienia przepraszamy. Poinformujemy Państwa telefonicznie o wynikach przetargu.

Dachy otwarcie ofert


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych, wymiana wpustów deszczowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy:

ul. Roweckiego 51 / 26 Kwietnia 8-12

– ul. Roweckiego 10-10c

– ul. Zamenhofa 14-16

– ul. Bankowa 4-4c”  

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 13 500,00 zł /słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach – http://sm-chemik.pl/ zakładka przetargi.

Oferty należy składać do dnia 19.03.2020 r. do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert w dniu  19.03.2020 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ formularz oferty zał. 1 oświadczenie zał. 2 wzór umowy zał. 3