Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont chodników na osiedlu Chemik „A”, Chemik „C” i osiedlu Wróblewskiego” została wybrana firma:

KOŁ-BUD Piotr Kołacki z siedzibą w Tanowie przy ul. Kościuszki 41

Wynik przetargu nieograniczonego na Remont chodników na osiedlu Chemik A, Chemik C i osiedlu Wróblewskiego

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

„Remont chodników na osiedlu Chemik „A”, Chemik „C” i osiedlu Wróblewskiego.”

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 14°° pok. 12.

 

Oferty należy składać do dnia 04.07.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert w dniu 05.07.2019 r. o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SIWZ

zał. 1 Formularz oferty

zał. 2 Oświadczenie

zał. 3 Umowa