Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach” została wybrana firma:

Tom-Pil Tomasz Muszyński ul. Kusocińskiego 1, 64-920 Piła

Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., c.w.u. i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7A-I w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

 

  ogłasza

        przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach”.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia  31.01.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 15:00

Otwarcie ofert w dniu  03.02.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ Wróblewskiego 7

UMOWA Wróblewskiego 7

RODO Wróblewskiego 7

Załącznik nr 1 Formularz

Załącznik nr 2 Oświadczenie