Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i c.o w budynku przy ul. Przyjaźni 29-31 w Policach” została wybrana firma:

KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police

Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u w budynku przy ul. Przyjaźni 29-31 w Policach

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i c.o w budynku przy ul. Przyjaźni 29-31 w Policach”.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 25.000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi
lub
osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

 

Oferty należy składać do dnia 25.04.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 1500

Otwarcie ofert w dniu 26.04.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SIWZ Przyjaźni 29-31

zał. 1 Formularz oferty

zał. 2 Oświadczenie

zał. 3 Umowa Przyjaźni 29-31

zał. 4 Klauzula informacyjna RODO

Dokumentacja Przyjazni 29-31