Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwości uczestniczenia podczas otwierania ofert. Za utrudnienia przepraszamy. Poinformujemy Państwa telefonicznie o wynikach przetargu.

Otwarcie ofert Zamenhofa 44


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u w budynku przy ul. Zamenhofa 44 w Policach”. 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia  03.04.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 11.00

Otwarcie ofert w dniu  03.04.2020 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ Zamenhofa 44

zał. 1 Formularz Oferty Zamenhofa 44

zał. 2 Oświadczenie Zamenhofa 44

zał. 3 Umowa Zamenhofa 44

zał. 4 RODO Zamenhofa 44

  <- Izometria poziomów. Zdjęcie z dokumentacji z okresu budowy budynku
<- Rozwinięcie pionów. Zdjęcie dokumentacji z okresu budowy budynku
<- Rzut piwnic. Zdjecie z dokumentacji z okresu budowy