Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 5 A-I w Policach” została wybrana firma:

KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police

Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., c.w.u. w budynku przy ul. Wróblewskiego 5A-I w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

 

  ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 5 A-I w Policach”. 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia 28.02.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 11.00

Otwarcie ofert w dniu 28.02.2020 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

OGŁOSZENIE

SIWZ Wróblewskiego 5

RODO UMOWA

Załącznik nr 1 formularz Wróblewskiego 5

Załącznik nr 2 oświadczenie Wróblewskiego 5

Załącznik nr 3 umowa Wróblewskiego 5