Z A P R O S Z E N I E
do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie „zapytania o cenę” na izolację ściany piwnicznej w lokalu użytkowym budynku przy ul. Wróblewskiego 12 w Policach.

Prace należy wykonać poprzez:
– rozbiórkę elementów opaski i chodnika,
– ręczne odkopanie ściany piwnicznej na głębokość ławy fundamentowej na całej długości ściany północnej i zachodniej znajdującej się pod lokalem użytkowym,
– przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć w ścianach,
– wykonanie odnowienia izolacji przeciwwodnej pionowej z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej,
– położenie folii kubełkowej na całej powierzchni,,
– zakopanie ściany z ponownym ułożeniem i uzupełnieniem opaski z płytek betonowych ze spadkiem od budynku,
– odtworzenie chodnika,
– posprzątanie po wykonanych pracach z odtworzeniem terenów zielonych.
Ofertę należy przygotować w oparciu o w/wym. zakres oraz obmiary i materiały własne.

Oferta winna zawierać:
– cenę ogółem brutto ,
– termin zakończenia prac: 30.08.2019 r.
– gwarancja: 24 miesiące

Upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Beata Stangret tel. 91 42 44 542.
Oferty należy składać do 19.07.2019 r. do godz. 13°° w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach oznaczonych „Izolacja ściany piwnicznej 2019”.
Oferty zostaną otwarte w dniu 19.07.2019 r. o godz. 13³° w pok. nr 11 w siedzibie Spółdzielni.

 

ZAPROSZENIE