Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Stefana Roweckiego 42 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Przetargiem objęty jest lokal mieszkalny nr 15 położony w Policach przy ulicy 26 Kwietnia 24  (IV piętro), o powierzchni użytkowej 47,07 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc .

Cena wywoławcza wynosi 204.850,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z działem administracji (nr tel. 91 42 44 538).

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w wysokości 20.485,00 zł na konto:  Bank PEKAO SA  I O/Police 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241 z dopiskiem „wadium przetarg ul. 26 Kwietnia 24/15 w Policach”.

Za datę zapłaty wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni do dnia 24.11.2020 r.

Stawający do przetargu ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetwarzania danych osobowych według wzoru znajdującego się w siedzibie Spółdzielni (dział członkowsko-mieszkaniowy).

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-chemik.pl .

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii (Dz. U z dnia 20.03.2020 r. poz.491), prosimy o dostosowanie             się do obowiązującego reżimu sanitarnego oraz wprowadzonych regulacjami prawnymi ograniczeń, wymogów i obostrzeń (dezynfekcji rąk, zakrycie ust i nosa maseczką      albo przyłbicą, zachowanie dystansu społecznego) przez cały czas trwania przetargu.