Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Stefana Roweckiego 42 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Przetargiem objęty jest lokal mieszkalny nr 15 położony w Policach przy ul. 26 Kwietnia 24 (IV piętro), o powierzchni użytkowej 47,07 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc .

Cena wywoławcza wynosi 241.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 .

Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z działem administracji (nr tel. 91 42 44 538). 

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w wysokości 24.100,00 zł na konto:  Bank PEKAO SA  I O/Police 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241 z dopiskiem „wadium przetarg ul. 26 Kwietnia 24/15 w Policach”.
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni do dnia 03.03.2021 r.

Stawający do przetargu ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetwarzania danych osobowych, druk oświadczenia dostępny na stronie internetowej Spółdzielni  https://sm-chemik.pl/druki-do-pobrania/.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni https://sm-chemik.pl/regulaminy/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, w związku z ogłoszonym stanem epidemii (Dz. U z dnia 20.03.2020 r. poz.491), prosimy o dostosowanie             się do obowiązującego reżimu sanitarnego oraz wprowadzonych regulacjami prawnymi ograniczeń, wymogów i obostrzeń (dezynfekcji rąk, zakrycie ust i nosa maseczką      albo przyłbicą, zachowanie dystansu społecznego) przez cały czas trwania przetargu.