Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjno-biurowym w Policach:

ul. Roweckiego 42

Powierzchnia lokalu: 292,10 m2

Wywoławcza stawka czynszu – 15,00 zł/m2 netto

Wadium: 500,00 zł.

Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8 lub do pobrania na stronie internetowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków umowy. Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu, które obciążać będą Najemcę.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia  30.07.2021 r. do godz. 15:00.                                                                                  

Oferta powinna zawierać:

– proponowaną stawkę w zł/m2 netto,

– oświadczenie, że  znany jest stan techniczny lokalu oraz, że oferent jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności,

– aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,

– potwierdzenie wpłaty wadium (wpłaty wadium  należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni PEKAO SA I O/POLICE NR 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241 z dopiskiem wadium przetarg ul. Roweckiego 42  w Policach(za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielni).

Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto przez oferenta, bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Lokal użytkowy można oglądać po uzgodnieniu terminu z działem członkowsko-organizacyjnym tel. 91 42 44 536.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.