Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 ogłasza I przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w Policach:

Przyjaźni 5

Powierzchnia lokalu: 29,20 m2

Wywoławcza stawka czynszu – 20,00 zł/m2 netto

Wadium: 500,00 zł.

Formularz oferty i projekt umowy najmu do odebrania w biurze Spółdzielni, pok. nr 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest akceptacja warunków umowy.

Zaproponowana stawka czynszu nie będzie obejmowała dodatkowych opłat wynikających z tytułu użytkowania lokalu.

Pisemne oferty z proponowaną stawką w zł/m2 netto wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 15°°.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wniesienie przez Najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (z opłatami za media) za ten lokal.

Informacje telefoniczne pod nr tel. 91 42-44-536.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.