Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK
Ul. Roweckiego 42
72-009 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na świadczenie usługi pn. „REMONT BALKONÓW 2020 – II tura”

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie pod numerem 0000023957, NIP: 851-10-01-105, Telefon: (91) 424 40 80, Fax: (91) 424 40 79

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na naprawie logii balkonowych wraz z malowaniem ok. 50 szt. w budynkach mieszkalnych według zestawienia stanowiącego załącznik nr. 3
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących jego pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.
 2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 3. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w kwestiach formalnych jest Łukasz Treder, tel. 91 4244541, mail: techniczny2@sm-chemik.pl
 4. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub e-mail: sekretariat@sm-chemik.pl w terminie do dnia 15.10.2020 roku, do godziny 1500.
 5. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
 6. Termin realizacji – do dnia 30.11.2020 r.
 7. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 8. Załączniki:

Zestawienie balkonów do remontu

Zał. nr 1 formularz oferty

Wzór umowy balkony II tura