KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 30.08.2020 R.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. Zaznaczamy, że poniższe ceny za wodę i ścieki nie zawierają dopłat Gminy Police na rok 2020. W przypadku podjęcia przez Gminę Police decyzji o kontynuowaniu programu dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2020, mieszkańcy Gminy Police zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

Ceny za wodę i ścieki oraz opłatę abonamentową w okresie od 01.01.2020 roku do 30.08.2020 roku wynikające z wyżej wymienionej Decyzji będą wynosić:

 

                                                                                                                                             Police, dnia 09.01.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

Roweckiego 42, 72-009 Police

NIP: 851-10-01-105

                                                                       SZANOWNI MIESZKAŃCY

                                                                                  SM „CHEMIK”

                                                                                  w Policach

Na podstawie Komunikatu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. ustala się miesięczną opłatę za wodę i ścieki:

1) dla lokali opomiarowanych           z   12,15 zł/m3             na  13,75 zł/m3

2) dla lokali nieopomiarowanych     z   65,61 zł/os./m-c      na  74,25 zł/os./m-c

Ww. opłaty są niezależne od Spółdzielni.

Komunikat w sprawie wysokości cen za wodę i ścieki oraz opłatę abonamentową