Z A W I A D O M I E N I E                      

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach działając na podstawie art. 36 § 9-12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz uchwały Zarządu nr 25/2021 zawiadamia, że

w dniu 29 czerwca 2021 r. w godzinach od 1000 do 1800 w siedzibie Spółdzielni (restauracja), przy ul. Roweckiego 42 w Policach odbędzie się głosowanie w formie pisemnej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach nad uchwałami w sprawach: 

  1. Podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach za 2020 r.
  2. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
  3. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  4. Podjęcie uchwały nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  5. Podjęcie uchwały nr 5/2021 w sprawie przeznaczenia pożytków i innych dochodów z działalności gospodarczej Spółdzielni uzyskanych w 2021 roku.
  6. Podjęcie uchwały nr 6/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Jura za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  7. Podjęcie uchwały nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Lisowskiemu za okres od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.
  8. Podjęcie uchwał nr 8/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krystianowi Kowalewskiemu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  9. Podjęcie uchwały 9/2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy Bankowej 4B w Policach.

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, obowiązujący stan epidemii oraz obostrzenia wynikające z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd Spółdzielni postanowił zarządzić i przeprowadzić podjęcie uchwał na piśmie. Podjęcie uchwał na piśmie jest konieczne ze względu na obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz w celu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.

Każdy członek Spółdzielni lub jego pełnomocnik może przybyć do siedziby Spółdzielni we wskazanym wyżej terminie i oddać głos na piśmie. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i przekazane Komisji celem dołączenia do protokołu z przeprowadzonego głosowania. Wzór pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni w zakładce strefa lokatora/ regulaminy i druki. Karty do głosowania wydawane będą przez Komisję w dniu głosowania, tj. 29 czerwca 2021 r. w budynku administracyjno – biurowym Spółdzielni (restauracja) po okazaniu dokumentu tożsamości przez członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika członka Spółdzielni.

Po oddaniu głosu kartę należy wrzucić do zabezpieczonej przez notariusza urny wyborczej. Po zakończonym głosowaniu w obecności notariusza urna zostanie otworzona i nastąpi przeliczenie głosów. Notariusz sporządzi protokół z ww. czynności. Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Ponadto informuje się, że projekty uchwał oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni wraz z opinią biegłego rewidenta będą wyłożone od dnia 14 czerwca 2021 r. w biurze SM „Chemik” pokój nr 5 w godzinach urzędowania oraz zamieszczone na stronie internetowej SM „Chemik” w zakładce „strefa lokatora” (e – czynsze). Prosimy, ze względu na obowiązujący stan pandemiczny, o telefoniczne umówienie w celu udostępnienia ww. dokumentów (tel.: 91 42 44 531). Hasło dostępu do ww. zakładki członek Spółdzielni może uzyskać w siedzibie SM „Chemik” w Dziale czynszów (okienko w holu) po okazaniu dowodu tożsamości.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości oraz przyboru do pisania.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Zawiadomienie WZ 29.06.2021 r.