Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Przetarg nieograniczony na wymianę płytek na trudnościeralną wykładzinę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę płytek na trudnościeralną wykładzinę „GAMRAT” przed windami w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Policach:

- ul. Wróblewskiego 9 od V do X p.
- ul. Wróblewskiego 11 od I do X p.;

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać do dnia 29.08.2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert w dniu 29.08.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pokoju nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Oświadczenie
4) Formularz Ofertowy
5) Umowa