Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Wymiana poziomów i pionów instalacji oraz czyszczenie i malowanie pionów instalacji gazowych budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont polegający na wymianie poziomów i pionów instalacji kanalizacji sanitarnej, zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji, centralnego ogrzewania, oraz czyszczenia i malowania pionów instalacji gazowych budynku przy ul. Przyjaźni 3-9 w Policach.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 18 000 zł /słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w opublikowanych poniżej załącznikach.

Oferty należy składać do dnia 26.07.2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert w dniu 26.07.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego pokoju nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Oświadczenie do SIWZ
4) Formularz Ofertowy
5) Umowa