Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropów piwnic metodą natryskową

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie stropów piwnic metodą natryskową, grubości min. 5 cm w budynkach mieszkalnych przy:

- ul. Roweckiego 77-81
- ul. 26 kwietnia 24-30

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8 600,00 zł /słownie: osiem tysięcy sześćset złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w opublikowanych poniżej załącznikach.

Oferty należy składać do dnia 19.06.2017 r. do godz. 10.30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert w dniu 19.06.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pokoju nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Oświadczenie do SIWZ
4) Formularz Ofertowy
5) Umowa