Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany poziomów instalacji centralnej wody użytkowej i cyrkulacji na współczesne pod względem technologicznym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont polegający na wykonaniu wymiany poziomów instalacji centralnej wody użytkowej i cyrkulacji na współczesne pod względem technologicznym rury PE,PP i zawory MTCV w budynku przy ul. Okulickiego 32-42 oraz wymiana instalacji w przyłączu ciepłej wody użytkowej zlokalizowanym przy ulicy Okulickiego 57.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium na kwotę 12 000 zł /słownie: dwanaście tysięcy i 00/100 złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej w załącznikach.

Oferty należy składać do dnia: 28 kwietnia 2017 r. do godziny 10.00.

Oferty zostaną otwarte 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4 o godzinie 13.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

1) Ogłoszenie
2) SIWZ
3) Oświadczenie do SIWZ
4) Formularz Ofertowy
5) Umowa