Komunikat! Zakończenie sezonu grzewczego!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach informuje, że z dniem 08 maja 2018 r. zakończył się sezon grzewczy 2017/2018 w całych zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie „zapytania o cenę”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie malowania przykładowej klatki schodowej w zasobach SM „Chemik”.

Przedmiotem „zapytania o cenę” jest malowanie klatki schodowej w budynku V–cio kondygnacyjnym (wszystkie powierzchnie od piwnic do ostatniej kondygnacji) tj:

- powierzchnie ścian – malowanie lamperii i emulsyjne,
- sufity – malowanie emulsyjne,
- podstopnie – malowanie olejne,
- cokoliki – malowanie olejne,
- piony kanalizacji deszczowej – malowanie olejne,
- piony i grzejniki co. – malowanie olejne,
- balustrady – malowanie olejne,
- drzwi wewnętrzne – malowanie olejne.

Zakres prac obejmuje:

- zeskrobanie łuszczącej się farby,
- oczyszczenie powierzchni tynku z pyłu i kurzu,
- wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką,
- przetarcie całej powierzchni papierem ściernym ( przy tynkach gładkich,
- zagruntowanie powierzchni i wyszpachlowanie ( przy malowaniu olejnym tynków gładkich),
- zagruntowanie podłoża,
- pomalowanie farbą olejną lamperii i ścian oraz sufitów emulsją.

Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w zakres, oraz materiały i obmiary własne.

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- dokument potwierdzający status prawny oferenta – dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - wypis z rejestru prowadzonego przez Sąd lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- polisa OC.

Upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Pani Beata Stangret tel. (91) 42 44 542. Oferty należy składać do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach oznaczonych „ malowanie klatki schodowej”. Oferty zostaną otwarte w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13.30 w pokoju nr 5 w siedzibie Spółdzielni.