Uchwały Zarządu

Uchwała nr 127/2017 w sprawie opłat za energię cieplną zużytą na podgrzanie wody
Uchwała nr 124/2017 w sprawie opłat za zużycie gazu
Uchwała nr 123/2017 w sprawie zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych
Uchwała nr 115/2016 w sprawie ustalenia opłaty ryczałtowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych nieopomiarowanych za okres rozliczeniowy 2015/16
Uchwała nr 112/2016 w sprawie opłat za energię cieplną zużytą do podgrzania wody
Uchwała nr 161/2015 w sprawie opłat za energię cieplną zużytą do podgrzania wody
Uchwała nr 106/2015 w sprawie ustalenia opłaty ryczałtowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych nieopomiarowanych
Uchwała nr 3/2015 w sprawie opłat za wodę i ścieki dla lokali mieszkalnych
Uchwała nr 76/2015 w sprawie opłaty na pokrycie kosztów odczytu wodomierzy z nakładką radiową
Uchwała nr 37/2011 w sprawie zwołania Zebrań Członków Osiedli Spółdzielczych
Uchwała nr 52/2011 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w częściach SM "Chemik"
Uchwała nr 131/2011 w sprawie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
Uchwała nr 140/2011 w sprawie opłat za zużycie gazu
Uchwała nr 140/2011 w sprawie opłat za zużycie gazu
Uchwała nr 111/2012 w sprawie opłat za wywóz nieczystości stałych
Uchwała nr 118/2013 w sprawie zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych
Uchwała nr 3/2014 w sprawie opłat z tytułu podatku od nieruchomości - lokale niewyodrębnione
Uchwała nr 4/2014 w sprawie opłat z tytułu podatku od nieruchomości - lokale wyodrębnione