Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na „ Remont polegający na montażu lamp LED firmy Leding z czujnikiem ruchu i jasności, na klatkach schodowych i przed wejściem, w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Policach” została wybrana firma:

GLSERWIS Grzegorz Lizakowski z siedzibą przy ul. Zakole 61/2, 72-454 Szczecinie

Wynik przetargu nieograniczonego na Remont polegający na montażu lamp LED firmy Leding z czujnikiem ruchu i jasności, na klatkach schodowych i przed wejściem, w budynkach wielorodzinnych

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

„ Remont polegający na montażu lamp LED firmy Leding z czujnikiem ruchu i jasności, na klatkach schodowych i przed wejściem, w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Policach”.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 12 700 zł /słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej
SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi
lub
osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

 

Oferty należy składać do dnia 10.05.2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert w dniu 13.05.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SIWZ

zał. nr 1 Formularz oferty

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Umowa