Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy:
– ul. Roweckiego 64-68
– ul. Roweckiego 6-6d
– ul. 26 Kwietnia 18-22
– ul. 26 Kwietnia 14-16

została wybrana firma:

„USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANE” Łukasz Bolczak z siedzibą w Policach przy ul. Robotniczej 2/1
Wynik przetargu nieograniczonego na Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych oraz wymiana wyłazów dachowych

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080

 

ogłasza
przetarg nieograniczony na:

„Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy:
– ul. Roweckiego 64-68
– ul. Roweckiego 6-6d
– ul. 26 Kwietnia 18-22
– ul. 26 Kwietnia 14-16”

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 11 500,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach – http://sm-chemik.pl/ zakładka przetargi lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 14°° pok. 12.

 

Oferty należy składać do dnia 29.04.2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert w dniu 30.04.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SIWS dachy

ZAŁ. 1 Formularz oferty

ZAŁ. 2 Oświadczenie

ZAŁ. 3 Umowa dachy