Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach” została wybrana firma:

KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police

Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

 

  ogłasza

    przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach”.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

 

Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 1500.

Otwarcie ofert w dniu 09.04.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

 

SIWZ Wróblewskiego 7

Załącznik nr 1 formularz

załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 umowa Wróblewskiego 7

Załącznik nr 4 Wróblewskiego 7 RODO