Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 A-D , 16 A-D w Policach” została wybrana firma:

GLSERWIS Grzegorz Lizakowski ul. Zakole 61/2 71-454 Szczecin

Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 14A-D, 16A-D w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 A-D , 16 A-D w Policach”.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

Oferty należy składać do dnia  31.01.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 15:00

Otwarcie ofert w dniu  03.02.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

SIWZ Wróblewskiego 14, 16

Umowa Wróblewskiego 14, 16

RODO Wróblewskiego 14, 16

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Wróblewskiego 14A-D projekt

Wróblewskiego 14A-D przedmiar

Wróblewskiego 16A-D projekt

Wróblewskiego 16A-D przedmiar