Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 12 A-D w Policach” została wybrana firma:

ELEKTROSPEC- A.SNASTIN ul. Brązowa 49/15, 70-781 Szczecin

Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 12 A-D w Policach

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080

 

  ogłasza

      przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 12 A-D w Policach”.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi

lub

osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8°° – 15°° pok. 12.

 

Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni do godziny 1500.

Otwarcie ofert w dniu 10.04.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez  podania  przyczyn.

 

Wróblewskiego 12AD SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Wróblewskiego 12AD umowa

Załącznik nr 4 Wróblewskiego 12AD RODO

Załącznik nr 5 Wróblewskiego 12AD projekt

Załącznik nr 6 Wróblewskiego 12AD przedmiar