Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Kompleksową pielęgnację zieleni” została wybrana firma:

F.U.H. ELWI Żelech Łukasz ul. Rumiankowa 2, Żórawki, 74-100 Gryfino

Wynik przetargu nieograniczonego na Kompleksową Pielegnację Zieleni

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080

 

ogłasza
przetarg  nieograniczony na:

 

„Kompleksową pielęgnację terenów zieleni na osiedlu Chemik ,,C” i ,,D” o powierzchni 42 161,00 m ² administrowanych przez Zamawiającego zgodnie z obmiarem terenów zaznaczonych na mapkach sytuacyjnych oraz szczegółowym harmonogramem prac, który stanowi załącznik do umowy, będący jej integralną częścią.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej
SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi
lub
osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 800 – 1500 pok. Nr 9.

Oferty należy składać do dnia 31.01.2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni

Otwarcie ofert w dniu 01.02.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SIWZ

ZAŁ. 1 Formularz oferty

ZAŁ. 2 Oświadczenie

ZAŁ. 3 Umowa

Tabela nr 1

Tabela nr 3

Donice ozdobne, drzewa, różanki

Wykaz skrzyń na piach

Zestawienie obmiarów terenów zielonych

Mapka Chemik C

Mapka Chemik D