KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ W OKRESIE OD 31.08.2020 R. DO 30.08.2021 R.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., informuje, że ceny za wodę i ścieki oraz opłata abonamentowa w okresie od 31.08.2020 roku do 30.08.2021 roku wynikające z wyżej wymienionej Decyzji będą wynosić:

 

                                                                                                                                             Police, dnia 06.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”

Roweckiego 42, 72-009 Police

NIP: 851-10-01-105

                                                                       SZANOWNI MIESZKAŃCY

                                                                                  SM „CHEMIK”

                                                                                  w Policach

Na podstawie Komunikatu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. ustala się miesięczną opłatę za wodę i ścieki:

1) dla lokali opomiarowanych            z   13,75 zł/m3            na  14,03 zł/m3

2) dla lokali nieopomiarowanych      z   74,25/os./m-c     na  75,76 zł/os./m-c

Ww. opłaty są niezależne od Spółdzielni.

                                                                                         Zarząd SM „Chemik”

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI ORAZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ